Tập ảnh : Lễ Trao quyết định thành lâp trường và khai giảng

87