Trường Trung Học Phổ Thông Phong Phú

Hiệu trưởng

Cô Nguyễn Thị Minh Tâm
Cô Nguyễn Thị Minh Tâm

Ngày sinh: 15/1/1976

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ

Điện thoại riêng: 0908693403

Email liên lạc: minhtam.phongphu@gmail.com

Phó Hiệu trưởng

Thầy Lê Viết Cang
Thầy Lê Viết Cang

Ngày sinh: 20/2/1982

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Cử nhân

Điện thoại riêng: 0962008667

Email liên lạc: levietcangpp@gmail.com