Trường Trung Học Phổ Thông Phong Phú

Có 31 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 NGHỊ QUYẾT: Quy định một số chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp Thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, học viên đoạt các giải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nq-022021-ve-chinh-sach-khuyen-khich-cho-giao-vien-hoc-sinh-dat-thanh-tich-tron_342021104115.pdf
Số: 02/2021/NQ-HĐNDVăn bảnadmin03-04-2021
2 Luật phòng, chống tham nhũng
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 362018qh14-luat-pctn93202115520_1232021102334.pdf
Luật số: 36/2018/QH14Văn bản 12-03-2021
3 Nghị định: về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1302020nd-cp-ke-khai-tai-san93202115520_1232021101327.pdf
Số: 130/2020/NĐ-CPVăn bản 12-03-2021
4 Nghị định: quy định chi tiết một số điều của luật thư viện
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nghi_dinh_so_932020nd-cp_luat_thu_vien_231020209.docx
Số: 93/2020/NĐ-CPVăn bản 23-10-2020
5 Nghị Định: Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: vanbangoc1152020ndcp_231020209.pdf
Số: 115/2020/NĐ-CPVăn bản 01-10-2020
6 Thông tư: bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ban hành về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bai_bo_mot_so_van_ban_quy_pham_phap_luat_ve_thi_dua_khen_thuong_trong_linh_vuc__231020209.docx
Số: 29/2020/TT-BGDĐTVăn bản 01-10-2020
7 Về cập nhật, bổ sung, triển khai, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới tại các cơ sở giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong_van_so_3220datahcmeduattachments2020103220-pbvbmoi10-2051020209510202021_231020208.pdf
Số: 3220/GDĐT-CTTTVăn bản 01-10-2020
8 THÔNG TƯ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong_tu_26_81020209.pdf
Số: 26/2020/TT-BGDĐTVăn bản 01-10-2020
9 NGHỊ ĐỊNH: Quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 110signed_231020209.pdf
Số: 110/2020/NĐ-CPVăn bản 30-09-2020
10 THÔNG TƯ: Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 20200922085318_249202010.doc
File thứ 2: thong_tu_32_121020208.pdf
Số: 32/2020/TT-BGDĐTVăn bản 24-09-2020
11 Nghị định: về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: xu_ly_ky_luat_can_bo_cong_chuc_vien_chuc_231020209.docx
Số: 112/2020/NĐ-CPVăn bản 18-09-2020
12 Nghị Định: Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nghi_dinh_so_1062020_so_luong_nguoi_lam_viec_trong_don_vi_su_nghiep_cong_lap_231020209.docx
Số: 106/2020/NĐ-CP Văn bản 10-09-2020
13 Về phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới, Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2606-hdanvb8-2020820209_79202013.pdf
Số: 2606/GDĐT-CTTTVăn bản 07-09-2020
14 THÔNG TƯ: Quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-22-2020-tt-bgddt-danh-gia-xep-loai-don-vi-hoc-tap_79202013.doc
Số: 22/2020/TT-BGDĐTVăn bản 07-09-2020
15 THÔNG TƯ: Quy định mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-18-2020-tt-bgddt-mau-giay-chung-nhan-hoan-thanh-chuong-trinh-pho-thong_79202013.doc
Số: 18/2020/TT-BGDĐTVăn bản 07-09-2020
123

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích